Vlog 370|| ÔNG XÃ ĐI LÀM VỀ RÁP MÁY LAU NHÀ CHO BÀ XÃ. GIÔNG BÃO HỒ BƠI ĐẦY CÁT ĐẤT