Việt Nam triển khai máy đào hào tốc độ cao đặc biệt