VÌ YÊU CỨ ĐÂM ĐẦU – MIN lấp lánh trình diễn VYCDD tại Countdown Stage 2019