Trường Vũ & Hoàng Lan – Tuyết Lạnh (Minh Kỳ, Dạ Cầm) PBN 53