Tịnh Độ Cực Lạc – Phật Thuyết Kinh A Di Đà – The Buddha Speaks of Amitābha Sūtra

0
22Ten Stories of the Buddha – The Sutra Story 9: The Pureland of Ultimate Bliss – The Buddha Speaks of Amitābha Sūtra.
Mười Câu Chuyện Đức Phật – Câu Chuyện 9: Bi Kịch của Thành Vương Xá – Phật Thuyết Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -.
Ten Stories Of The Buddha (Mười Câu Chuyện Đức Phật):

1. The Life of Buddha – From Birth to Nirvāna.
★ Cuộc Đời Đức Phật – Từ Đản Sanh Đến Niết Bàn.

2. Equanimity of the Buddha.
★ Sự Bình Đẳng của Đức Phật.

3. Venerable Upāli Leaving the Household Life.
★ Tôn Giả Ưu-Ba-Ly Xuất Gia.

4. The Two Brothers of Panthaka and the Lesson of Sweep Clean.
★ Anh Em Bàn-Đặc và Bài Học Quét Bụi.

5. Venerable Mahākāśyapa and the Great Gathering to Compile the Sūtras Treasury.
★ Tôn Giả Đại Ca-Diếp và Đại Hội Kết Tập Kinh Điển.

6. The Anger of King Virūḍhaka and the Day of Śākya Clan Massacre.
★ Sự Phẫn Nộ của Vua Tỳ-Lưu-Ly và Ngày Tộc Thích-Ca Bị Tàn Sát.

7. A Tragedy in the Rājagṛha City – The Buddha Speaks the Contemplation of Infinite Life Buddha Sūtra.
★ Bi Kịch của Thành Vương Xá – Phật Thuyết Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật.

8. The King Ajātaśatru.
★ Vua A-Xà-Thế.

9. The Pureland of Ultimate Bliss – The Buddha Speaks of Amitābha Sūtra.
★ Tịnh Độ Cực Lạc – Phật Thuyết Kinh A-Di-Đà.

10. The Great Vows of Bhikṣu Dharmākara – The Buddha Speaks of Infinite Life Buddha Sūtra.
★ Đại Nguyện của Tỳ-Kheo Pháp Tạng – Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ.

Sutras and Mantras Chanting: 
Kinh Chú Xướng Tụng: 

Nguồn: https://colpop.net

Xem thêm bài viết khác: https://colpop.net/giai-tri

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here