Tin tức dịch Corona mới ngày 17 tháng 4, 2020 | Cập nhật dịch Covid-19