THÀNH PHỐ MỚI BÌNH DƯƠNG 2018, bây giờ như thế nào?