Tại sao người miền Tây không đào giếng lấy nước ngọt | Hạn mặn miền Tây 2020