Phân loại 3 cấp độ xe Hybrid điện: Hybrid nhẹ / Hybrid cắm sạc / Hybrid | XE24h