Novaland tập trung vào các khoản vay để tăng vốn mới