Ngày 8/12 Phụ Tùng Honda Dream Thái: Bửng + Yên Dream Thái