Luật trời – Tập 34[3]: Được muốn ông Lâm đưa mình một số tiền để đổi lấy một sự thật