LẦN ĐẦU ORDER QUẦN ÁO NAM TRÊN MẠNG: THẢM HỌA????? | #25vlog 11.04