Lâm Vỹ Dạ diễn sâu làm thầy bói xem chỉ tay, ép nhân vật tạc tượng mình | #14 AI LÀ SỐ 1?