Khai Trương Chi Nhánh 3 Homiesgangz Ngày 23 -04-2020 ( 27 chùa cấm ,p.trưng nhị – Phúc Yên