Ken Quyết Định Bỏ Bi Về Bắc.Bi Và Xù Bị Mẹ Giận Đuổi Ra Khỏi Nhà | Ken&Bi TomBoy