Hướng dẫn sử dụng hệ thống test tracking link offers api