ĐÁNH GIÁ HONDA VISION RA SAO SAU 44.000 KM VÀ 6 NĂM SỬ DỤNG?