Chung cư ở Sài Gòn hơn 1000 người nội bất xuất ngoại bất nhập vì có người nhiễm Covid-19