CHỮA BỆNH TIỂU ĐƯỜNG BẮNG LÁ ỔI VÀ LÁ ĐIỀU (ĐÀO LỘN HỘT)