Cậu ba Tiến lại bị ba bắt thóp vì trò ngông của mình