***BÀI THUỐC DÂN GIAN TRỊ TIỂU ĐƯỜNG p1- MOP CHANNEL